Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Vad är det vi undersöker?

V Hanöbukten
Program
Karta
Resultat
Medlemmar
Styrelsen
Stadgar
Arkiv

Vårt undersökningsprogram gäller 2011-2016 och omfattar både kemi, fysik och biologi. Programmet är samordnat med det som gäller för Blekingekustens vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet har avtal med Medins Biologi AB som ansvarar för provtagningar och analyser.

Programmet omfattar:
- Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten
- Mjukbottenfauna
- Hårdbottenprovtagning (makroalger)
- Metaller och andra miljögifter i sediment
- Metaller och andra miljögifter i biota
- Fiskfysiologi

Den årliga kostnaden är cirka 300.000 kronor.


  Hämta det fullständiga programmet här (pdf 3,1 MB)